Regulamin odwoływania wizyt w filiach Przystanek Zdrowie

  1. Niniejszy regulamin określa zasady odwoływania wizyt w podmiocie leczniczym Przystanek Zdrowie Sp. z o.o., z siedzibą w Kobyłce przy ul. Zielonej 26, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000796798, NIP 1251696525, REGON 383976721 (dalej jako: “Przystanek Zdrowie”).
  2. Niniejszy regulamin ma zastosowanie w każdej placówce Przystanku Zdrowie
  3. Regulamin dotyczy wszystkich usług oferowanych przez Przystanek Zdrowie.
  4. Umówioną wizytę można odwołać do 6 godzin przed jej planowanym rozpoczęciem w

   dni powszednie, w weekend oraz w dni ustawowo wolne od pracy.

  5. Wizyty rozpoczynające się w przedziale godzinowym 8:00 – 13:00 należy odwołać w

   dniu poprzedzającym wizytę.

  6. Umówioną wizytę można odwołać za pomocą:
   1. kontaktu telefonicznego lub SMS pod nr +48 505 350 828
   2. serwisu znanylekarz.pl* lub mydr.pl*
   3. aplikacji znanylekarz* lub mydr*

    *widgety ułatwiające dostęp do owych zlokalizowane są na stronie www.przystanekzdrowie.pl przy konkretnych specjalistach

  7. Za skuteczną metodę odwołania wizyty uznaje się jedynie warianty podniesione w pkt 6.
  8. W przypadku odwołania wizyty w czasie krótszym niż wskazano w pkt 4, powstaje obowiązek uregulowania należności za wizytę w wysokości 50% jej ceny.
  9. W przypadku nieodwołania wizyty oraz niestawieniu się na nią, powstaje obowiązek uregulowania należności za wizytę w wysokości 100% jej ceny oraz w przypadku chęci umówienia się na kolejną wizytę obowiązuje przedpłata.
  10. Należności, o których mowa w pkt 5 oraz pkt 6 można uregulować przy następnej wizycie, z wyłączeniem przedpłaty, która płatna jest przelewem na konto: Przystanek Zdrowie Sp. z. o. o. ul. Zielona 26, 05-230 Kobyłka

   ING Bank Śląski 71 1050 1025 1000 0090 8066 5160

   w tytule płatności imię i nazwisko pacjenta

  11. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem

   www.przystanekzdrowie.pl

  12. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
  13. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2022 r.